รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2562 12:36:00
หัวข้อข่าว
งดจ่ายเงินปันผล, รับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการเกี่ยวโยง), ซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), ขายหุ้นในบริษัทย่อย และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข2)
หลักทรัพย์
PROUD
แหล่งข่าว
PROUD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนชื่อเต็มและชื่อย่อของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอโนมา ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 451,388,889
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 451,388,889
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายพสุ ลิปตพัลลภ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 225,694,445
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 35.18
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.44
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 225,694,444
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 35.18
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.44
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 451,388,889
(หุ้น)
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จำกัด (มหาชน) (FOCUS)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
นายพสุ ลิปตพัลลภ
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 1.44
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บล.ไทยพาณิชย์
หมายเหตุ                      : นาย พสุ ลิปตพัลลภ และนางสาว พราวพุธ ลิปตพัลลภ 
ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (FOCUS-W2)
เนื่องจากราคาออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ 1.44 บาทต่อหุ้น
เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (FOCUS-W2) ที่ 1.80 บาทต่อหน่วย
______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้