รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มี.ค. 2562 19:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 22 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 
โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนประจำปี 2562
อัตราค่าสอบบัญชี 255,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1)     นางสาวสุลลิต อาดสว่าง         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
(2)     นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
  เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 
ในส่วนทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพื่อขยายขอบเขตประเภทการใช้งานให้ครอบคลุมการใช้งานเป็น คลังสินค้า
ห้องเย็น และโรงงาน
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้