รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มี.ค. 2562 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เพิ่มวาระการประชุม)
หลักทรัพย์
GJS
แหล่งข่าว
GJS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 
ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท Link Capital
I (Mauritius) Limited ("Link Capital I") เพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 623.12
ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ที่ 31.156 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562) โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อครั้งแรก โดยมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดิน อาคาร
และเครื่องจักร ชุดเดิม โดยไม่มีการเพิ่มวงเงินจำนองแต่อย่างใด
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อชำระค่าวัตถุดิบเศษเหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เคยรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท Link Capital I จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 1,557.80 ล้านบาท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 แล้วนั้น
รายการดังกล่าวนี้เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับ Link Capital I 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ Kendrick Global Limited (KG)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (SSG III)
ทำให้การเข้าทำรายการนี้เข้าข่ายเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามปร
ะกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 มี.ค. 2562
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 20 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้