รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2562 17:53:00
หัวข้อข่าว
ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
NTV
แหล่งข่าว
NTV
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 432 
ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
- นางปัทมา      พรมมาส     ประธานกรรมการบริษัท
- ดร.กมเลศน์     สันติเวชชกุล  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- นพ.จรูญ       ไชยโรจน์     กรรมการอิสระ และกรรรมการตรวจสอบ
  
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
แล้วเห็นควรให้ นางปัทมา พรมมาส ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนพ.จรูญ ไชยโรจน์
ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงพิจารณาเสนอชื่อ
นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
   
ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 21 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 20 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.46
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้