รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2562 09:38:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอนภายใน 31 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ADAM)
 - บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)
 - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
 - บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
 - บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
 - บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 
และใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุดังกล่าวตามตารางด้านล่าง
โดยบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป
______________________________________________________________________