รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ FOCUS-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 7)
หลักทรัพย์
PROUD
แหล่งข่าว
PROUD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 มี.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : FOCUS-W2
วันใช้สิทธิ                      : 29 มี.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.80
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
ระหว่างเวลา 9.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2562 และระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้