รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2562 07:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO 
กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (CHUO) โดยคงเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NC (Non-Compliance) เนื่องจากเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 CHUO ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
(37) ล้านบาท
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วจึงประกาศให้ CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
กรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อ 9(6)(ง) ที่ระบุว่า
"งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์" ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 จะดำเนินการดังนี้
  1) ประกาศว่าหลักทรัพย์ของ CHUO เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 
1) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยคงเครื่องหมาย SP และ NC
  2) ให้ CHUO แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายในวันที่ 4 เมษายน 2562 
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินก
าร หรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ
หรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการในทางเลือกดังกล่าว
  3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลาบริษัทในการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี กำหนดเป็น 3 
ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อทุกระยะ โดยบริษัทอาจขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาทั้งหมด  ไม่เกิน 4 ปี)
หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ CHUO 
พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอแผนดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนของ CHUO ต่อไป

หมายเหตุ
CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 
ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
______________________________________________________________________