รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2562 18:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
TRUE
แหล่งข่าว
TRUE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
เปลี่ยนข้อมูล- คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง         
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : วิลเลี่ยม
นามสกุล                       : แฮริส
______________________________________________________________________
หมายเหตุ                      : เพิ่ม นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ เป็น 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวิลเลี่ยม แฮริส
ตำแหน่ง                       : หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้