รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2562 17:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MONO-W1
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
MONO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 04 มี.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MONO-W1
วันใช้สิทธิ                      : 29 มี.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.464
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.015
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 
สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 18 ดังต่อไปนี้
1.  วันกำหนดการใช้สิทธิ   :  วันที่ 29 มีนาคม 2562
2.  ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ   :  ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ของวันที่ 22 และ 25-28 มีนาคม 2562
3.  อัตราการใช้สิทธิ   :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 1 หน่วย
ต่อหุ้นสามัญ 1.015 หุ้น
4.  ราคาการใช้สิทธิ   :  2.464 บาท ต่อหุ้น
5.  ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ   :  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)


6.  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ   :  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ  :  คุณไตรนพ กำเนิดกาญจน์ หรือ
           คุณเบญจวรรณ ผาสุข
เบอร์ติดต่อ  :  0-2618-1140, 0-2618-1143
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้