รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมAGM และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี2561(แก้ไขเทมเพลท)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2562
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 14 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสยามมกุฎราชกุมาร
หมายเหตุ                      :
ที่ ตล. 003/2562
   
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 16.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 โดยมีรอบการดำเนินงานวันที่ 1 
มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562     เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 3 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record 
date)
4.  กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
4.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
4.2  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4.4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
4.5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง 
(2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในปีนี้
จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563 มาครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562 อีก 1 ท่าน คือ
นางสาวกุลชญา วัฒนา โดยใช้วิธีจับฉลาก ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน
ในปี 2562 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
    4.5.1. นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
    4.5.2. นายประพัฒน์ ยอขันธ์
     4.5.3. นางสาวกุลชญา วัฒนา

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ  กรรมการ  วันที่แต่งตั้ง  ครบกำหนดวาระ 3 ปี  ตำแหน่ง
1  นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง  28-เม.ย.59  เม.ย.-62  กรรมการบริหาร
2  นายประพัฒน์ ยอขันธ์  28-เม.ย.59  เม.ย.-62  กรรมการบริหาร
3  นางสาวกุลชญา วัฒนา  27-เม.ย.60  เม.ย.-63  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4.6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี
 2562 มีจำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
4.7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้
1.  นายเจษฎา หังสพฤกษ์     ทะเบียน 3759 หรือ
2.  นายจิโรจ ศิริโรโรจน์    ทะเบียน 5113 หรือ
3.  น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์    ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท 
,บริษัทย่อย, ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2561 รวม 3ปี)
ค่าสอบปี2562 จำนวน 5,695,170 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 307,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70 (ค่าสอบปี 
2561 จำนวน 5,387,900 บาท)
4.8  วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)    
     กรรมการ            กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้