รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทค. 151- 001/3/2562

4 มีนาคม 2562

เรื่อง  ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561 
เนื่องจากผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน บริษัทคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
ได้ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้