รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2562 09:25:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TTA-W5 (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TTA
แหล่งข่าว
TTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 01 มี.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TTA-W5
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 551
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 173,482,331
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.0141
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 18.2439
  วันใช้สิทธิ (แก้ไข)                : วันที่ 28 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 558
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 175,982,324
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ) (นายจิเทนเดอร์ พอล 
เวอร์มา
ตำแหน่ง                       : (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
(กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้