รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2562 08:51:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ 7UP และปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ EMC
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (7UP)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 04 มี.ค. 2562
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ                      :
หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 04 มี.ค. 2562
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
______________________________________________________________________