รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2562 08:42:00
หัวข้อข่าว
5 มีนาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ UWC-W2
หลักทรัพย์
UWC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UWC-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 05 มี.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 08 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 มี.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 06 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 14 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 30 มี.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________