รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 21:43:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน(BE)และเงินให้กู้ยืม
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 005/2561        
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ขอรายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม 
โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้
ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้  28 ธ.ค. 18  31 ม.ค. 19  6.00  447,398,226.33
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN30/2018  28 ธ.ค. 18  31 ม.ค. 
19  6.50  10,245,459.16
    PLN23/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  418,312,115.21
    PLN24/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  253,395,985.72
    PLN29/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  59,235,425.23
    PLN26/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  96,104,750.88
    PLN25/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  85,253,763.04
    PLN27/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  74,926,652.64
    PLN28/2018  30 พ.ย. 18  31 ม.ค. 19  6.50  69,419,466.64
3  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์  สัญญาเงินกู้  28 ธ.ค. 18  31 ม.ค. 19  5.5  41,260,012.00
            1,555,551,856.85


โดยผลตอบแทนจากการฝากตั๋วแลกและเงินให้กู้ยืมเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  44,061,134.93
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์  12,899,136.97
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  66,604,758.31
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค  7,147,894.28
   รวม  147,429,650.44

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
      กรรมการ              กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้