รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 21:42:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 004/2562
  
    
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561 มีผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 
74.89 ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 164.71 ล้านบาท
มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 239.60 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุดังนี้
             หน่วย : ล้านบาท
   ปี2561  ปี2560  เพิ่ม(ลด)  %เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขายและบริการ    521.05    638.67    (117.62)  (18.42)
ต้นทุนขายและบริการ      445.32       596.77     (151.45)  (25.38)
กำไรขั้นต้น       75.73        41.90        33.83   80.74
รายได้อื่น      303.38       127.12       176.26   138.66
ค่าใช้จ่ายรวม      304.29       309.11      (4.82)  (1.56)
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ    74.89   ( 164.71)    239.60   (145.47)

1.  รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ปี2561 มีจำนวน 521.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
มีจำนวน 638.67 ล้านบาท ลดลง 117.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.42 เนื่องจากในปี2561
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 399.82 ล้านบาท ในปี 2560 มีจำนวน 538.91 ล้านบาท ลดลง จำนวน
139.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.81 โดยมีสาเหตุหลักคือการขายคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลง
2.  รายได้กิจการโรงแรมและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561 มีจำนวน 121.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 จำนวน 21.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.52
เนื่องจากโรงแรมที่เชียงใหม่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและในช่วงเดือนกันยายน 2561
บริษัทย่อยได้เปิดบริการโรงแรมเอลิกซ์ ซอยศูนย์วิจัย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยปี2561 มีจำนวน 303.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 176.26 
ล้านบาทจากปี2560 เนื่องจากในปี 2561 มีรายได้จากกลับค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าจำนวน 94.81 ล้านบาท
และมีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากปี2561 จำนวน 59.02 ล้านบาท
4.  ต้นทุนขายและบริการปี2561 มีจำนวน 445.32 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2560 มีจำนวน 596.77 ล้านบาท 
ลดลงจำนวน 151.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.38 เนื่องจากในปี2561
บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง
5.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปี2561 มีจำนวน 75.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 
41.90 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 33.83 ล้านบาท ร้อยละ 80.74
เนื่องจากในปี2561การขายอสังหาริมทรัพย์บริษัทสามารถออกแบบและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ดีขึ้น
จึงทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายรวมในปี2561 มีจำนวน 304.29 ล้านบาทในปี 2560 มีจำนวน 309.11
ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.56

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 จำนวน 74.89 ล้านบาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ          กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้