รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 20:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดจ่ายเงินปันผล 2561 ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
DTCI
แหล่งข่าว
DTCI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 09 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
7.บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) 
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ
ปี โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
7.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 
10.00 น ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร และมีมติใหักำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ ดังนี้
  วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 เม.ย. 2561
วาระที่ 3 เรื่องการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561
วาระที่ 5 การพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินการของบริษัท ปี 2561
วาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 การเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติแหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) 
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ
ปี โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้