รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:41:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SINGER
แหล่งข่าว
SINGER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ม.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 432,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 432,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 216,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 4
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 4.89
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 04 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 11 เม.ย. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 15 มี.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 14 มี.ค. 2562
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 216,000,000
หมายเหตุ                      :
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ20 ของราคาตลาด
ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้