รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:21:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ BWG-W4
หลักทรัพย์
BWG
แหล่งข่าว
BWG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 28 ก.พ. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BWG-W4
วันใช้สิทธิ                      : 15 มี.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 3
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนง   ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  :  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วันที่ 
11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ  :  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
3. อัตราการใช้สิทธิ  :ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

4. ราคาการใช้สิทธิ  :  ราคาหุ้นละ 3 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้