รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
เลขที่ 200 หมู่4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-006/2562

  28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

1.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

2.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมา
ย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

3.  เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
  1.  นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523   หรือ
    (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559-2561 รวม 3 ปี)
  2.  นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930  หรือ
    (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558 รวม 2 ปี)
  3.  นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
    (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน
ไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4.  เห็นควรให้ นายรักษ์ อุณหโภคา นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ 
ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี
2562 จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5.  อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562
  วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
  วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.  อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วัน Record 
Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบ
การประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.jts.co.th) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้