รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:11:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-005/2562

  28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 จำนวน 142.58 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 97.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
45.52 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.90 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 68.71 ล้านบาท 
โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (Server)
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 61.93 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 11.94 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ประจำปี 2561 จำนวน 122.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 83.07  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
39.73ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.83
3.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวน 14.97 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 
2560 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 10.09 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 4.88 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.36
4.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวน 14.97 ล้านบาท 
เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 0.18 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำ ปี 2561 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอยู่ที่ 15.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2560 อยู่ที่ 12.52 ล้านบาท
 กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 2.63 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้