รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่1/2562 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
หลักทรัพย์
TSTE
แหล่งข่าว
TSTE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6
เลขที่ 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 20 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 19 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ
ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
(หกสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้