รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:10:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :

                                            28 
กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
             
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 
เมื่อเทียบกับ
งวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 เกิดจากบริษัทฯ
มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 480.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.54  อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ
นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของผู้เอาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 304.02 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.86 และในขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้
จากการลงทุนลดลง -69.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -71.50 ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปัจจุบัน เป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 81.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 236.84 
เพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 20

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                
                               
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้