รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไขเอกสารแนบ)
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
GREEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - -การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 และ 21
-ให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอส
เซท จำกัด)
สถานที่ประชุม                     : ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)
 ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
     
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมี
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1)  นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2562)
2)  นายไต้ ชอง อี  (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
3)  นายแยพ คิม แยม    (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
4)  นายสมควร มูสิกอินทร์  (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
  ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายไต้ ชอง อี นายแยพ คิม แยม 
และนายสมควร มูสิกอินทร์
ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 272,674,910
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 272,674,910
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 3 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 09 พ.ค. 2562
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 08 พ.ค. 2562
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : GREEN-W5
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน 
รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("GREEN-W5")
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.25
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้