รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 09:59:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่ F45 ของ FC
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (FC)
คำอธิบายรายการ                   :
เนื่องจากปรากฎข้อมูลใน F45 ของ FC ผิด ตลท.จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากในงบการเงินประจำปี 2561 ของ 
FC
______________________________________________________________________