รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 08:12:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดู เดย์ ดรีม(listed)
โดย นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์(listed)
โดย นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 66.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์(listed)
โดย นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 10.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(listed)
โดย บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอสไอเอสบี(listed)
โดย นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________