รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 06:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการส่งงบการเงินประจำปี 2561 ล่าช้า
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งให้ทราบว่างบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ณ 
ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ
ยังไม่ได้รับเอกสารสำคัญที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน  โดยบริษัทฯ
คาดว่าจะสามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้