รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 19:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
FC
แหล่งข่าว
FC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 14,881,481,481
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 14,881,481,481
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 14,881,481,481
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 87.45
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.27
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2562
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 14,881,481,481
(หุ้น)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท ห้องบอลลูม 2
 และ 3 ชั้น 9 เลขที่ 566 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้