รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 19:19:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ TNITY-W1
หลักทรัพย์
TNITY
แหล่งข่าว
TNITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TNITY-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิดังต่อไปนี้ : เมื่อบริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
(ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)
หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีใดๆ
 ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้