รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 19:09:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
ASP
แหล่งข่าว
ASP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม 
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ อพ 003/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิ
ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน
210,565,604.40 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม
2562 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล
    ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

3. มีมติให้นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ
โอภาสวงการ (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 พิจารณาการแต่งตั้ง นางสาวสุมนา 
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัทสำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท
 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
5. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
   (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561
      ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
   (2) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2561
      ความเห็นของคณะกรรมการ : 
เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี 2561
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
   (3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
      ความเห็นของคณะกรรมการ : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
   (4) พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
      ความเห็นของคณะกรรมการ : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
ดังนี้
      - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
      - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิ
และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท
เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน
      ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 
และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 แล้ว ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นค
รั้งที่ 25
   (5) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
      ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา 
ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1)
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
   (6) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
      ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
   (7) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
      ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807
แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท
   (8) พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 25 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13
พฤษภาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้