รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 17:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3
 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

กรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ในปีนี้ ได้แก่
1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล ประธานกรรมการ
2. นายรัชช สมบูรณสิน กรรมการ
3. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการ
4. นายวรพันธ์ อุณจักร กรรมการ
5. พลโทหญิงสาอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ พลตรีสุริยะ ผลากรกุล, พลโทหญิงสาอางค์ ทองปาน และ นายวรพันธ์ อุณจักรได้แจ้งความ
ประสงค์ต่อคณะกรรมการบริษัท ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. นายรัชช สมบูรณสิน เสนอให้ดา รงตา แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เสนอให้ดา รงตา แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางญาดา พัฑฒฆายน เสนอให้ดา รงตา แหน่ง กรรมการบริษัท
4. นายประมุข อุณจักร เสนอให้ดา รงตา แหน่ง กรรมการบริษัท
5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี เสนอให้ดา รงตา แหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้