รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 17:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ, อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม, การออก MOONG-ESOP ครั้งที่ 2, การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
MOONG
แหล่งข่าว
MOONG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 50,591,890
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 50,591,890
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 50,591,890
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 2,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 2,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : MOONG-ESOP#2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 5.50
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,000,000
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 22 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 30 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 29 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.26
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2561
วาระที่ 3  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 
4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป
ี 2561
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ
 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MOONG-ESOP#2)
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 11   พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 12   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้