รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 13:02:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
27 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 041/2562 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคืออาคารคลังสินค้าใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2561 มีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 39.90 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีผลกำไรจำนวน 7.05 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 465.72
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อยโดยในปี 2561 มียอดขาดทุนจำนวน 1.79
 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2560 มีขาดทุนจำนวน 19.63 ล้านบาท
 โดยปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 50.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 36.10 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.79 สาเหตุจากรายได้จากเงินปันผลทีได้รับจากบริษัทย่อยโดยปี 2561 มีจำนวน 47.75
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 35.29 ล้านบาทจากปีที่แล้ว หรือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.30
 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 8.41 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ 9.43 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
10.81 เนื่องจากในปี 2560 มีค่าที่ปรึกษากฏหมายสำหรับการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2561 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 86.38 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ซึ่งมีกำไรจำนวน 7.09 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,118.33
สาเหตุหลักมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีผลทำให้ในปี 2561
มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 44.84 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 23.54
ล้านบาท
ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 91.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 80.74 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.80 สาเหตุจากการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน
49.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 50.12 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.19
ส่งผลให้รายการกำไรจากการลงทุนสุทธิปี 2561 มีจำนวน 41.55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 30.63
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.68

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                     (นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์)
                     ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2014, 2173
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้