รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 12:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ แต่งตั้งผู้บริหาร CFO เลขานุการบริษัท (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
OCEAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวประไพ ยอดดี เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางสาวอภิรดี วังวิทยา 
เลขานุการบริษัทซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้
การแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อภิรดี
นามสกุล                       : วังวิทยา
วันที่ลาออก                     : 28 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อภิรดี
นามสกุล                       : วังวิทยา
วันที่ลาออก                     : 28 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : จิรัฏฐ์
นามสกุล                       : ไตรตระกูลชัย
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้จัดการบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : อรรณพ
นามสกุล                       : สรเทพ
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวอภิรดี วังวิทยา
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม เลขที่ 474 
ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
มีมติให้เรียกประชุมสามัญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
งดจ่ายเงินปันผล
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

 นางสาวอภิรดี วังวิทยา ได้ลาอเนื่องจาก ออกจากตำแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน/กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้