รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2562
 (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)           : 12 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.3446
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 11.1004
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 มี.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/ 2561
วาระที่ 2 พิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสำหรับรอบปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี2561 สำหรับงวดผลการดำเนินงาน
 ดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ณ ห้องสุรศักดิ์ เลขที่ 33/1 
ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้