รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 09:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ การจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม แก้ไขไฟล์แนบ)
หลักทรัพย์
KIAT
แหล่งข่าว
KIAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 ก.พ. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ก.พ. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 เม.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องฟินิกซ์ 5 - 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
1)  นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2)  นายศรีภพ สารสาส ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3)  นางลัดดา ฉัตรฉลวย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้