รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2562 07:45:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OCEAN-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (OCEAN)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : OCEAN-W3
ตลาดรอง                      : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 28 ก.พ. 2562
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 603,224,281
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (14 กุมภาพันธ์ 
2562)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 13 ก.พ. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 13 ก.พ. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครั้งเดียวในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
มีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แก่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
และในกรณีวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ
ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ OCEAN-W3 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
OCEAN-W3 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________