รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 22:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 3104 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 3104
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ทาวเวอร์
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและรายงานคณะกรรมการ
  ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
  บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. และข้อ 31.
  เรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้