รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 19:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
จท.11- 620070              26 กุมภาพันธ์ 2562
.
เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2560
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จำนวน -18.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ลดลง -122.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
103.97 ล้านบาท (ร้อยละ 84.97) จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเ
มินอิสระที่ลดลงมาเป็นจำนวน -84.50 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ -188.38
ล้านบาท)
ดังนั้นการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ของกองทุนรวมจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)     
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้