รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 18:35:00
หัวข้อข่าว
จ่ายปันผล การออก ESOP การเพิ่มทุน การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
SENA
แหล่งข่าว
SENA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.160553
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 3,050,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 3,050,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : SENA-WK
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 3.28
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
หมายเหตุ                      :
ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญข้างต้นเป็นราคาเฉลี่ย ซึ่งในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
1)  ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้
2)  ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์)
3)  ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์)
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด 
ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14
วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 25
กุมภาพันธ์ 2562 ราคาหุ้นละ 3.50 บาท)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,050,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,050,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,050,000
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 
2)เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้