รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 17:13:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่26/2562
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ทวว. 001/2562
                                        26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง   การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 ถึง12.05 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ
 ดังนี้
(1)  มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้
1.1 งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย 
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
1.2 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,600,000.- บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
(2)  มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 
2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพฯ 10400
(3)  มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือก นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ นางสุเทพี อัศวะธนกุล และ นางสุณีย์ 
ธีราวิทยางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(4)     มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
 มีมติให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ต่อผู้ถือหุ้นโดยผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสมใจ คุณปสุต
และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,690,000.- บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.55
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปี 2561
        (5)    มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561
วาระที่ 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุนปี 2561
วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
                วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                              
ขอแสดงความนับถือ      
                                             นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล
                                      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด 
(มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้