รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 13:36:00
หัวข้อข่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ออกหุ้นกู้
หลักทรัพย์
SAWAD
แหล่งข่าว
SAWAD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SAWAD-005/2562

              26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562
เรียน   กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)("บริษัท") ครั้งที่ 2/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
2.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังนี
้  
2.1  จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,975,851 บาท 
ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบตามที่กฎหมายกำหนดที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2.2  จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 134.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 
0.112 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้
-  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 14,457,260 บาท
-  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 120,477,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 120,477,158 บาท
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น
บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
3.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,249,710,379 บาท เป็น 1,374,661,443 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
124,951,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้
3.1  จัดสรรหุ้นจำนวน 120,477,158 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
3.2  จัดสรรหุ้นจำนวน   4,473,906 หุ้น 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
4.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
  ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน      1,374,661,443  บาท
  แบ่งออกเป็น          1,374,661,443  หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ              1.00  บาท
  โดยแยกออกเป็น
  หุ้นสามัญ          1,374,661,443  หุ้น
  หุ้นบุริมสิทธิ            --  หุ้น  
5.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน 
และเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
นายวินัย    วิทวัสการเวช
นายสุเมธ  มณีวัฒนา
นายวีระ    วีระกุล
นายประยงค์   แสนนวล
6.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทดังนี้
   ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ        135,000    บาท
รองประธานกรรมการ       90,000    บาท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร       65,000    บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       ไม่ได้ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ     25,000    บาท
ประธานกรรมการสรรหา       25,000    บาท
และพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     25,000    บาท
ค่าตอบแทนรายครั้ง      --
โบนัสกรรมการ  ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และ 
ร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน    ไม่มี
7.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้
    นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   3442 และ/หรือ
    นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4298 และ/หรือ
    น.ส.สินสิริ  ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7352
    กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,290,000 บาทต่อปี
8.  ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากเดิมที่มีวงเงินออกและเสนอขาย 15,000
 ล้านบาทเป็น 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท:  หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน
มีหรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้
วงเงิน:  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 
หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ:      สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
9.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม 
1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
และพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้
    วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
  วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติ งบดุล,บัญชีกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2561 สิ้นสุด
           วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  วาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5    พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,249,710,379 บาท เป็น 1,374,661,443 บาทและจัดสรร
  หุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 6    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
  ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562
    วาระที่ 9     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2562
    วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
  วาระที่ 11  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
10.  ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) 
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              ขอแสดงความนับถือ


                 (นางวนาพร พรกิติพงษ์)
               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้