รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 09:38:00
หัวข้อข่าว
การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกและเสนอขาย J-W1 และกำหนด AGM 2562 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
J
แหล่งข่าว
J
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 601,058,766
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 601,058,766
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 400,705,844
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1.20 : 1
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 200,352,922
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาตลาด 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษ
ัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง
และจะแจ้งล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง 
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 200,352,922
(เพิ่มเติม)
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 200,352,922
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 2 : 1
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)        : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)         : J-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("J-W1")
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
(เพิ่มเติม)
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)        : 2.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          :
  3 ปี
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
จะแจ้งล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้