รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หลักทรัพย์
WICE
แหล่งข่าว
WICE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

นายวิชัย แซ่เซียว ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้ 
ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้มีมติให้เสนอชื่อ นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้