รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 17:24:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินรายปี (ตรวจสอบแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของปี 2561 เทียบกับปี 2560
    บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,229 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากยอดขายจำนวน 
2,329 ล้านบาท ในปี 2560 อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลงจาก 134,261 ตัน ในปี 2560 เป็น 115,208 ตัน
ในปี 2561 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14
ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการเหล็กเส้นภายในประเทศที่ลดต่ำลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็ยังคงมีความผันผวน โดยที่ราคาเหล็กทรงตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก
ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลัง  ราคาขายเฉลี่ยต่อตันของบริษัท
เพิ่มสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยตันละ 17,345 บาทในปี 2560 เป็นตันละ 19,347 บาท ในปี 2561
      ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2561 และปี 2560 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2,145 ล้านบาท และ 2,135 
ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 3.8 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ
อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมาก ในปี 2561
เป็นผลสืบเนื่องมาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนบิลเล็ต(Metal Spread) ที่ลดต่ำลง
จากราคาเฉลี่ยตันละ 3,223 บาทในปี 2560 เป็นตันละ 2,790 บาท ในปี 2561
เนื่องจากซึ่งสินค้าบิลเล็ตนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กเส้น มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90
ของต้นทุนขายโดยรวม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในราคาของบิลเล็ตจึงมีผลอย่างมากต่อต้นทุนของสินค้า นอกจากนี้
ในปึ 2561 บริษัทยังต้องตั้งบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 8.6 ล้านบาท
จากสถานการณ์ราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลง
    ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 และปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 28.9 ล้านบาท และ 39.2 ล้านบาท ตามลำดับ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.7 ของยอดขาย ตามลำดับ
โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าและมีสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อปริมาณการขายในอัตราร้อย
ละ 1-2 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเท่ากับ 26.8 ล้านบาท ทั้งในปี 2561 และ 2560
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและมียอดที่คงที่จากปีก่อน
บริษัทมีรายได้อื่นจากการขายเศษเหล็กจำนวนเงิน 17.6 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2560
โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กอยู่ที่ 5.7 ล้านบาทและ 10.3 ล้านบาท ตามลำดับ  นอกจากนี้ ในปี 2560
บริษัทยังมีรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยเป็นจำนวนเงิน 14.8 ล้านบาท
     จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของปี 2561 เป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 33 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิที่ 132 ล้านบาท

วิเคระห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
     สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2560 มียอดเท่ากับ 1,959 ล้านบาท และ 2,012 
ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจาก 1,152 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 มาเป็น 1,120 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2561 โดยที่ลูกหนี้การค้ามียอดลดลงจากตอนสิ้นปี 2560
ในขณะที่สินค้าคงเหลือมียอดที่เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้เนื่องมาจากยอดขายในไตรมาสที่สี่ที่มียอดลดลงจากปีก่อน
     หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2560 มียอดเท่ากับ 43.4 ล้านบาท และ 72.8 ล้านบาท
ตามลำดับ
ซึ่งยอดหนี้สินที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดเจ้าหนี้การค้าอันเป็นผลมาจากการสั่งซื้อบิลเล็ตลดลงในปี 2561
     อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2561 ยังคงอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 31.2 เท่า 
เพิ่มขึ้นจากตอนสิ้นปี 2560 ที่อัตราส่วนนี้เท่ากับ 17.5 เท่า
การที่อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่สูงมากของบริษัท
ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยคิดเป็น 0.02 และ 0.04 ในตอนสิ้นปี
2561 และ 2560 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้