รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 17:23:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ การจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 15 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 14 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ กำไรสะสมบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน
33,975,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 102.6 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561)
โดยที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี2561 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 33,975,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ ฯ 
เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังนี้
1.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ กำไรสะสมบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน
33,975,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 102.6 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561)
โดยที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี2561 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 33,975,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ / หรือ   
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ / หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
3.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.ประชุม   ณ 
ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
4.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
5.  กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
   วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
   วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ประจำปี 2561
 วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่
        31 ธันวาคม 2561
   วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ การจ่ายเงินปันผล
   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
   วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
   วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้