รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :

          25 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส. 031/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในปี 2561 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้
สำหรับปี 2561 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 9.35 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ซึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 39.53 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 123.64 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
- การปรับมูลค่าราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่งปี 2561 
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ทำให้กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินอสังหาริมทรัพย์จำนวน 43.20 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2560 กองทุนรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 7.40 ล้านบาท
- สำหรับปี 2561 กองทุนมีรายได้รวมจำนวน 38.00 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 51.04 
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 25.55 เนื่องจากสัญญาเช่าของผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2561 และผู้เช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา
  - กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 4.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 4.12 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.53  


จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

      

    ขอแสดงความนับถือ               (นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์)
                             ผู้อำนวยการอาวุโส


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2173
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้