รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ, แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 
  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.40 น. ดังต่อไปนี้
1.  มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการและกรรมการ ของนายคิโยะยะซึ 
อะซะนุมะ เนื่องจากต้องกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่ AEON Financial Group ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับปีบัญชีใหม่
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมะซะโนะริ โคะซะคะ
เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าด
ำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
2.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมะซะโนะริ โคะซะคะ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นดังนี้
"กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ หรือ นายมะซะโนะริ โคะซะคะ 
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"
3.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเคนจิ ฟุจิตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ 
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้