รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 13:16:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562(แก้ไขข่าว)
หลักทรัพย์
PCSGH
แหล่งข่าว
PCSGH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 22 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 19 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (เพิ่มเติม)               : 03 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 
สำหรับรองระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่างตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด บริษัท 
พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ในประเทศไทยมายังบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้