รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 08:44:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SAWAD เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
SAWAD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,147,771,588.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,147,771,588
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 57,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,204,771,588.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,204,771,588
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Cathay Life Insurance Co, Ltd.
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 45.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 12 ก.พ. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________